Om STIL-prosjektet

I prosjektet STIL (Speech Technology for Improved Literacy) skal vi undersøke om talestyrt skriving er et egnet verktøy for ungdomsskoleelever som strever med lesing og skriving. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som konverterer muntlig språk til digital tekst. I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er målet å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Dette er et pilotprosjekt, der målet er å samle kunnskap om hvordan taleteknologi kan brukes i skolen, og å utvikle en egnet metodisk tilnærming til en større effektstudie.

Tidligere har det vært en omfattende prosess å få tilgang til taleteknologi, og det har kun vært en rettighet for elever med et dokumentert behov. I dag er talestyrtskriving et redskap som alle lærere og elever kan ta i bruk. I dette prosjektet vil taleteknologi først bli introdusert for lærerkollegiet som skal vurdere hvordan og når talestyrt skriving kan brukes som en del av deres skriveundervisning. Deretter vil alle elevene få opplæring i hvordan de kan bruke teknologien.

Med talestyrt skriving får elevene teste en ny måte å produsere tekst på. Basert på tidligere forskning er det grunn til å tro at talestyrt skriving reduserer mengden informasjon hjernen må bearbeide. Slik at ressurser som ellers ville blitt brukt på rettskrivning, kan frigjøres til å fokusere på tekstens innhold, formidling og struktur. Talestyrt skriving bidrar også til at eleven får umiddelbar tilbakemelding om hvordan et ord staves, og erfaring med å produsere tekster uten skrivefeil. I prosjektet vil vi undersøke om slike erfaringer øker elevens tiltro til egne skriveferdigheter, og hvordan teknologien påvirker deres skriveferdigheter generelt. For eksempel vil vi undersøke om elevene skriver lengre tekster, blir bedre til å strukturere teksten, og om de blir bedre på rettskriving.